Danh mục sản phẩm
Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G-shopping123.vn

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G tích h?p c?m bi?n ch?t l??ng không khí nh?y bén, kh? n?ng làm vi?c hi?u qu?, b?n b?. Honeywell HAC30M1301G phân ph?i chính hãng t?i Locsachkhongkhi.com
Chia sẻ
7,400,000 đ
6,300,000 đ
-14%
Số lượng:
  • Chi tiết
Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G tích h?p c?m bi?n ch?t l??ng không khí nh?y bén, kh? n?ng làm vi?c hi?u qu?, b?n b?. Honeywell HAC30M1301G phân ph?i chính hãng t?i Locsachkhongkhi.com

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G s? d?ng cho không gian lên t?i 42 m2, v?i kh? n?ng làm vi?c hi?u qu?, thanh l?c khí r?t t?t nh? trang b? màng l?c Hepa và HiSiv thông minh. Honeywell Air Touch I8 HAC30M1301G chính hãng ???c phân ph?i t?i Shopping123.vn.

 

Quà t?ng tr? giá 500.000?, chi ti?t liên h? 096.63.888.63

 

?u th? c?a máy l?c khí Honeywell HAC30M1301G

Máy l?c không khí Honeywell công ngh? l?c khí M? (USA), v?i tính th?m m? cao trong thi?t k? c?ng nh? s? hi?u qu? trong quá trình v?n th? nên nh?n ???c r?t nhi?u s? tín nhi?m t? phía ng??i tiêu dùng t?i M? c?ng nh? nhi?u n??c trên th? gi?i. Model Honeywell HAC30M1301G ???c th?a h??ng nh?ng ti?n b? k? thu?t c?ng nh? s? trau chu?t ??n t?ng chi ti?t, giúp máy ?áp ?ng t?t nh?ng yêu c?u làm vi?c kh?t khe nh?t c?a khách hàng

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G ???c ng??i s? d?ng tin t??ng l?a ch?n ?? b?o v? s?c kh?e

 

S?n ph?m có màu vàng ??ng, có ???c v? ngoài ??n gi?n nh?ng l?i r?t tinh t?, hi?u qu? nh?ng không c?u k?, ??n gi?n mà không nhàm chán chính vì v?y máy ?áp ?ng ???c yêu c?u v? tr?ng bày n?i th?t. H?n n?a Air Touch I8 HAC30M1301G là kh? n?ng báo hi?u m?c ?? b?i siêu m?n PM 2.5 có trong không khí thông qua con s? hi?n th? trên màn hình LCD cùng ch? ?? khóa riêng bi?t d? dàng thao tác ch? b?ng m?t l?n ch?m. V?i kh? n?ng t??ng tác thân thi?n v?i ng??i dùng, thi?t b? th?c s? ?em l?i c?m giác an toàn, tho?i mái khi v?n hành.

Model HAC30M1301G ???c tích h?p c?m bi?n ch?t l??ng không khí nh?y bén giúp báo hi?u PM 2.5 chính xác trong không khí và ho?t ??ng r?t êm ái. Ch? s? ti?ng ?n ghi nh?n trên th?c t? ch? n?m trong ng??ng 38 – 63 dB v?i 4 t?c ?? t? th?p ??n cao, ngoài ra thì máy còn ???c trang b? ch? ?? ng? ban ?êm vô cùng t?nh l?ng. Nh? v?y hoàn toàn không gây h?i ??i v?i s?c kh?e con ng??i và có th? ???c s? d?ng trong các môi tr??ng ?òi h?i s? yên t?nh nh?: phòng ng?, phòng làm vi?c hay phòng b?nh...

c?u t?o máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G

Công ngh? màng l?c HiSiv ??c quy?n c?a máy Honeywell HAC30M1301G

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G ???c trang b? màng l?c kép HEPA & HiSiv. N?u nh? màng l?c Hepa ?em ??n kh? n?ng l?c b?i, n?m m?c v??t tr?i v?i kh? n?ng l?c ???c c? b?i có ???ng kính micromet (> 0.3 micromet) ?ã làm s?ch g?n nh? tuy?t ??i không khí tu?n hoàn trong phòng thì nay l?i ???c tích h?p thêm màng l?c HiSiv có tác d?ng kh? khí ??c, kh? các h?p ch?t h?u c? d? bay h?i không t?t v?i s?c kh?e con ng??i.

Nói v?i màng l?c ??c bi?t HiSiv, lo?i màng này là m?t màng phân t? h?u c? có lõi g?m phân t? silica và hydrophobic ???c nh?p kh?u t? M?, giúp h?p th? t?i ?a ch?t formaldehyde, thích ?ng v?i nhi?u môi tr??ng s? d?ng khác nhau. thêm n?a ch?t xúc tác CTOX ???c thêm vào, nó giúp phân h?y ch?t formaldehyde, ng?n s? phân tán ra l?i không khí.

 

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G mang l?i không gian s?ng trong lành, an toàn cho con ng??i

 

V? sinh và b?o d??ng máy l?c không khí Honeywell Air Touch I8 HAC30M1301G

Máy l?c không khí Honeywell HAC30M1301G có tác d?ng tích c?c ??i v?i vi?c c?i thi?n ch?t l??ng không khí trong không gian s?ng c?a con ng??i. Tuy nhiên ?? ??m b?o hi?u qu? trong su?t th?i gian s? d?ng, ng??i dùng c?n có bi?n pháp v? sinh hay b?o d??ng máy ??nh k?.

V?i màng l?c kép HEPA & HiSiv, chúng ta ch? có th? dùng máy hút b?i, ch?i ho?c các thao tác c? h?c thông th??ng nh?m lo?i b? b?i b?n bám trên màng theo ??nh k? kho?ng 2 tu?n 1 l?n, tuy?t ??i tránh dùng n??c r?a màng vì có th? làm phá v? c?u trúc, làm m?t kh? kh? n?ng l?c khí c?a màng l?c.

Tuy nhiên ng??i dùng c?ng không c?n quá lo ng?i do màng l?c c?a HAC30M1301G có ?? b?n r?t cao, trong quá trình s? d?ng Máy s? c?nh báo chính xác th?i ?i?m v? sinh cho t?ng màng l?c trong máy. Thêm n?a khi c?n ph?i thay th? chúng ta có th? nh? t?i s? giúp ?? t? h? th?ng siêu th? Locsachkhongkhi.com trên toàn qu?c ?? quá trình s? d?ng không b? gián ?o?n.